1. Modyfikacja programu nanofizyki – studia II stopnia


Działania:

Wspólne wypracowanie modyfikacji sposobu kształcenia, organizowanie staży zagranicznych oraz praktyk w firmach krajowych o profilu nanotechnologicznym. Nacisk położony będzie na kształcenie praktyczne, w tym zdobyte w środowisku międzynarodowym (staże i praktyki). Studenci uczelni partnerskiej odbędą na Uniwersytecie Śląskim część wspólnie prowadzonych studiów.  Studenci wykonujący prace magisterskie pod kierunkiem promotorów Partnera i Lidera i zaliczyli wszystkie ustalone wspólnie programy studiów uzyskają dyplomy magisterskie obu partnerskich uczelni. Będą organizowane spotkania z pracodawcami z obszaru nanotechnologii mające charakter otwarty służące wzmocnieniu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także włączeniu pracodawców w kształcenie studentów oraz połączenia edukacji z rynkiem pracy.

W rezultacie tego działania powstaną następujące produkty:
 • 1 zmodyfikowany program kształcenia na studiach II stopnia
 • 10 miesięcznych staży zagranicznych
 • 10 wspólnych prac dyplomowych
 • 2 spotkania panelowe z pracodawcami,

2. Adaptacja programu informatyki stosowanej inżynierskiej – studia I stopnia


Adaptacja programu nastąpi w wyniku prac Grupy Roboczej Lidera i Partnera. Pierwsza wersja programu  zostanie zweryfikowana w I roku prowadzenia studiów.

Na etapie tworzenia projektu ustalono z Partnerem wstępne założenia oraz planowany profil absolwenta – osoby te będą posiadały nie tylko szeroką wiedzą z zakresu programowania, ale również będą posiadać umiejętności pozwalające rozwiązywać konkretne problemy w sposób innowacyjny. Planowane w ramach kierunku przedmioty to m.in. języki programowania, teoretyczne podstawy programowania, zajęcia dające szeroką wiedzę o współczesnych systemach informatycznych, przedmioty z obszaru  nauk matematyczno – przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania numerycznego i technologii pomiarowych. W ramach studiów nacisk będzie położony na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy. Program będzie w dużym stopniu wykorzystywał metodologię “learning by doing”. Wzorując się na programie studiów u partnera, studenci będę już na pierwszych semestrach uczyć się elementów programowania podczas pracy nad atrakcyjnymi projektami z robotyki i mikroelektroniki. Zostaną wykorzystane możliwości nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących m.in. platformę Arduino, systemy klasy raspbery pi i technologie typu druk 3d. Wydział przygotowuje już kadrę i dostosowuje pracownie do wykorzystania technik mikroprocesorowych. W ramach projektów NITKA i iCSE zostały opracowane materiały dydaktyczne z wykorzystania platformy mikrokontrolerów oraz jest budowana pracownia automatyki pomiarowej dla potrzeb pracowni fizycznych  w oparciu o zestawy Arduino. Zarówno doświadczenie kadry zdobyte podczas tych działań jak i część sprzętu, po uzupełnieniu o elementy niezbędne np. do projektów związanych z robotyką, będą stanowiły znakomity punkt wyjścia do zbudowania nowoczesnego programu studiów inżynierskich.

W rezultacie tego działania powstaną następujące produkty:
 • 1 zaadaptowany program studiów I stopnia
 • 2 raporty Grupy Roboczej (adaptacja/ewalucja)
 • 5 opracowanych kursów e-learning

3. Interdyscyplinarne studia III stopnia – nanofizyka i modelowanie w układach nano


Zostaną utworzone studia o charakterze  interdyscyplinarnym  prowadzone w języku angielskim przez kadrę L i P, zgodnie z organizacją roku akademickiego.

Tematyka prac doktorskich dotyczyć będzie badania zjawisk w układach o wymiarach nano oraz modelowanie tych zjawisk – opiekę naukową nad doktorantem będzie miał pracownik L oraz P. W ramach studiów odbędą się 4 wykłady specjalistyczne z nanotechnologii i modelowania (po 2 wykłady – P i L). Zgodnie z podpisana konwencją pomiędzy rządami Polski i Francji (cotutelle thesis) – doktorant uzyskuje dyplom PhD obu uczelni jeśli praca doktorska została wykonana pod kierownictwem promotorów L i P, napisana w języku angielskim i uzyskała pozytywne oceny recenzentów powołanych w Polsce i Francji. Studenci studiów III stopnia odbędą staże krajowe w firmach nanotechnologicznych i będą prowadzić badania naukowe w laboratoriach Partnera.

W rezultacie tego działania powstaną następujące produkty:
 • 1 nowy, wspólnie przygotowany program studiów III stopnia
 • 6 stypendiów naukowych.
 • 4 raporty z badań

4. Działanie Biura Integracji Zawodowej (BIZ)


W ramach zadania zostanie wypracowany model współpracy. W BIZ zaadaptowany zostanie model wsparcia studentów przy wejściu na rynek pracy – przede wszystkim sposób  organizacji stażu i współpracy z przedsiębiorcą (zadania wykonywane przez stażystów, sposób monitoringu, badań jakościowych, dokumenty wewnętrzne, ale także zadania wykonywane przez BIZ, promocja BIZ, nawiązywanie i intensyfikacja kontaktów z pracodawcami itp). Model zostanie wdrożony z wykorzystaniem rekomendacji raportu z przeprowadzonych badań problemów i potrzeb w regionie (adaptacja do realiów). Przedstawiciele Klastra Nano, jako zrzeszenie firm, będą konsultować programy nauczania.

W rezultacie tego działania powstaną następujące produkty:
 • 1 model współpracy uczelni z pracodawcami stosowane w kraju partnera zaadaptowane na grunt polski
 • 46 certyfikatów ukończenia 3-miesięcznego stażu
 • 46 raportów – opis doświadczeń stażystów
 • 1 raport z badań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Kontakt

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów
tel. (32) 3497659
e-mail: marta.margiel@us.edu.pl

Odwiedź nas

Zapraszamy do odwiedzenia kanałów informacyjnych Uniwersytetu. Znajdziesz tu najnowsze doniesienia.

Wróć na górę